pep.zone
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

8,699 onala'ina
15,885,154 tasvirem
dvara
mem
dvara
mem
adhika tasvirem
589,869 vidiyosa
dvara
mem
dvara
mem
adhika vidiyosa
17,257,318 pejasa
dvara
mem
adhika sa'itasa
3,567,024 posta
adhika blogasa
This page:
 

madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.